Artist's interpretation of article headline

Predaj a prenájom VZV

Poskytujeme predaj a prenájom VZV (Vyskozdvižné vozíky) rôznych značiek ako: BALKANCAR, DETVAN, DESTA, HYSTER, TOYOTA a iné. Taktiež poskytujeme opravy a generálne opravy týchto strojov a buldozérov atď.

Poradíme Vám pri kúpe nového alebo repasovaného VZV, NZV

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte, všetky potrebné informácie Vám radi poskytneme.

Viac...
Artist's interpretation of article headline

Opravy VZV, Buldozérov, Technické kontroly

Ponúkame Vám:

- opravy a renovácie vysokozdvižných, nízkozdvižných vozíkov a mechanizmov,
- opravy a renovácie buldozérov
- renovácie ich náhradných dielov,
- technické kontroly Vašej techniky
- servis hydraulických strojov

Viac...
Artist's interpretation of article headline

Školiaca a lektorská činnosť

Vykonávame skúšky a kurzy vodičov motorových a akumulátorových VZV vozíkov. Ak máte záujem o naše kurzy, školenia tak si prosím stiahnite žiadosť uvedenú nižšie.
Žiadosť vyplnte, podpíšte a zašlite nám ju na našu adresu alebo doručte osobne.
Dalším dokumentom je tlačivo o zdravotnej prehliadke, ktoré si môžete stiahnúť taktiež nižšie.

Prihláška do kurzu vodiča VZV

Tlačivo pre zdravotnú prehliadku

Artist's interpretation of article headline

Generálne opravy motorov

Nevyhadzujte svoj starý motor do šrotu...My Vám ho zrenovujeme, opravíme a bude mať zasa svoj pôvodný výkon ako predtým. Naši technici sú odborne školení, a o Váš motor bude starostlivo postarané. BEZKONKURENČNÉ CENY!!!

kontakt
Artist's interpretation of article headline

Predaj náhradných dielov

Ponúkame Vám široký sortiment náhradných dielov, na všetky domáce a svetové značky.
Ak máte záujem iba o náhradné diely, pošleme Vám cenovú ponuku a sprostredkujeme Vám ich dodávku v čo najkratšom možnom termíne, k Vašej aj našej spokojnosti.

dotazník
Služby

Ďalšie služby MIBEX s.r.o.

Firma MIBEX s.r.o. s prevádzkou na ulici Stavbárov 3, 071 01 Michalovce vykonáva taktiež generálne opravy motorov viacerých značiek manipulačnej techniky ( ZETOR, MITSUBISHI, PERKINS...), oprava minibagrov, traktor-bagrov-Komatsu, Caterpillar. Zabezpečujeme servis na manipulačnú techniku spolu s dodávaním náhradných dielov a príslušenstva. Náhradné diely pre stavebné stroje - Buldozér, UNC,...

| mibexsro | služby | 15.2.2010 15:10 |

Školenia obslúh motorových vozíkov

Školenia:

 • Základné školenie obslúh motorových vozíkov všetkých druhov a tried
 • Opakované školenie - vykonáva sa 1 x za rok
 • Rozširovacie školenie - slúži na rozšírenie ďalších typov motorových vozíkov
 • Aktualizačná odborná príprava - 1 x za 5 rokov

Základné školenie - je určené záujemcov o získanie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti oprávňujúcej k vykonávaniu činnosti súvisiacich s obsluhov motorových vozíkov. Do kurzu je zaradený účastník po splnení nasledovných podmienok:

 • vek nad 18 rokov
 • doložený doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu motorových vozíkov
 • prihláška do kurzu na obsluhu MV podpísaná účastníkom
 • fotografie účastníka 2 ks v rozmeroch 30x35mm

Základné školenie pozostáva z triedy I., druh W1, dĺžka základného kurzu trvá 3 až 5 dní. Cieľom základného školenia je poskytnúť účastníkom komplex odborných poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k ovládaniu a obsluhe MV, manipulácii s prepravovaným materiálom.

Priebeh školenia:

prezenčný kurz pozostávajúci z teoretickej výučby a praktického výcviku, kurz je pre rôznych záujemcov, zástupcov zamestnávateľských subjektov. V prípade, že zamestnávateľ potrebuje vyškoliť viac ako 7 zamestnancov, je možné školenie uskutočniť v priestoroch zamestnávateľa, ináč len v budove a priestoroch firmy MIBEX s.r.o.

Opakované školenie - je určené pre obsluhu MV, ak od posledného školenie ešte neuplynulo 12 mesiacov. Neúčasť opakovaného školenia je dôvodom pre stratu platnosti preukazu.

Cieľom opakovaného školenia je aktualizácia a oboznámenie sa s novými predpismy, normamy a skúsenostami v oblasti zásad BOZP pri obsluhe motorových vozíkov. Pri opakovanom školení je potrebné doložiť preukaz obsluhy motorových vozíkov a Evidenčný list vodiča obslúh motorových vozíkov.

Dĺžka školenia- do 8 hodín

Rozširovacie školenie - je určené záujemcom, kt. potrebujú rozšíriť oprávnenie o skupinu alebo viac skupín obsluhy motorových vozíkov. Tento kurz pozostáva z 50% teoretickej a 50% praktickej časti.  Potreba pôvodného preukazu obsluhy motorového vozíka.

Ponúkame Vám:

 • vystavenie preukazu obslúh motorových vozíkov akceptovaného v krajinách EÚ
 • vystavenie Evidenčného listu vodiča motorového vozíka a ďalších potrebných dokumentov k obsluhe viesť motorové vozíky
 • odborné poradenstvo v oblasti používania motorových vozíkov

DELENIE MOTOROVÝCH VOZÍKOV:

Trieda I. - elektrické vozíky

Trieda II.- vozíky so spaľovacím motorom

Skupiny:

 1. A -  plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené
 2. B -  plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné  s pákovým riadením
 3. C -  plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením
 4. D -  vysokozdvíhacie ručne vedené
 5. E -  vysokozdvíhacie s pákovým riadením
 6. W1 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
 7. W2 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
 8. G - vykokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
 9. Z - špeciálne vozíky

TEHNICKÉ KONTROLY VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV

TECHNICKÉ KONTROLY MOTOROVÝCH VOZÍKOV

TECHNICKÉ KONTROLY VOZÍKOV LPG/CNG, MONTÁŽ PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

Firma MIBEX s.r.o. získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti na montáž a kontroly plyn.zariadenia motorových vozíkov.

Doklady k technickej kontrole vozíka:

 • vystavenie technického preukazu MV
 • evidenčný list motorového vozidla
 • kontrolný formulár
 • revízna kniha - iba VZV na LPG pohon
 • osvedčenie o technickom preukaze MV

Bezpečnostné predpisy potrebné k prevádzke VZV

Na pracovnom prostriedku na zdvíhanie musí byť zreteľne vyznačené dovolené prevádzkové zaťaženie a tam, kde je to vhodné musí byť umiestnená aj tabuľka udávajúca dovolené prevádzkové zaťaženie pre každú konfiguráciu pracovného prostriedku. Príslušenstvo pracovného prostriedku na zdvíhanie bremena musí byť označené, aby sa dali určiť charakteristiky podstatné pre bezpečné používanie. Pracovný prostriedok, ktorý nieje určený na zdvíhanie osôb, musí byť vhodne a zreteľne označený, aby sa tak nemohol použiť ani omylom. Počas prevádzky strojov a zariadení sa musia vykonávať ich pravidelné predpísané kontroly, skúšky, revízie, údržba a opravy ( podľa zákona 59/1982 Z.z. §7.)

Čelné vysokozdvižné vozíky pri stohovaní do výšky väčšej ako 1,5m nad sedadlo vodiča musia mať ochranný rám. Pri stohovaní do výšky väčšej ako 4,0m musia mať okrem ochranného rámu i opornú mrežu a plnogumové kolesá ( podľa zákona 59/1982 Z.z. §228 odst.2.)

Ochranná prilba pri práci v blízkosti zdvíhadiel, zdvíhacích zariadení, žeriavov, dopravníkov a pri zdvíhaní bremien na vysokozdvižných vozíkoch ( nad 2 metre) podľa zákona 504/2002 Z.z §5

Ak konštrukcia samohybného pracovného stroja s pracovným zariadením umiestneným v prednej časti stroja v prepravnej polohe neumožňuje výhľad z miesta vodiča, musí byť výhľad umožnený pomocou zrkadiel tak, aby bola zaistená bezpečná prevádzka vozidla ( podľa zákona 116/1997 Z.z. §18 odst.1

Pracovný stroj samohybný musí byť vybavený jedným, alebo niekoľkými hasiacimi prístrojmi s hmotnosťou náplne všetkých najmenej 6 kg podľa zákona 116/1997 Z.z. §93 odst.1

Nové technické predpisy pre prevádzkovateľov vysokozdvižných vozíkov na pohon LPG/CNG

Plynové zariadenie po namontovaní do vozíka a po každej oprave, alebo rekonštrukcii sa musí podrobiť technickej kontrole. Na vozíkoch na plyn v prevádzke sa musí vykonávať pravidelná technická kontrola plynového zariadenia, a to vždy do jedného roka od predchádzajúcej kontroly. Technické kontroly plynových zariadení sa vykonávajú podľa  technologického postupu určeného výrobcom plynových zariadení sa vykonávajú podľa technologického postupu určeného výrobcom plynových zariadení, súčasťo technickej kontroly je vždy skáška tesnosti a pevnosti, a protokol s revíznou správou.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na vozíkoch s plynovým zariadením pravidelné vizuálne prehliadky plynového zariadenia a kontroly tesnosti. Lehota kontroly plynového zariadenia nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac.

Na vykonanie technických a tlakových kontrol je oprávnený:

 • výrobca plynového zariadenia
 • dovozca plynového zariadenia
 • právnická osoba, alebo FO oprávnená na podnikanie, ktorá vykonala zabudovanie plynového zariadenia do vozíka
 • pracovník vlastniaci osvedčenie o odbornej spôsobilosti k montáži, opravám a servisu, technickým kontrolám plynového zariadenia na LPG pohon motorových vozíkov

Osvedčenia na riadenie vozíka s plynovým pohonom je oprávnený vydávať:

 • pracovník vlastniaci osvedčenie o odbornej spôsobilosti k montáži, opravám a servisu, technickým kontrolám plynového zariadenia na LPG pohon motorových vozíkov
 • inštruktor -  lektor vodičov motorových vozíkov, vyškolený akreditovaným pracoviskom Národného Inšpektorátu práce

Prevádzkovateľ vozíka poháňaného plynom vedie o technických a tlakových kontrolách evidenciu.

 

Označovanie vozidiel

Vyhl. MDPT SR č. 578/2006 Z.z. stanovuje označovanie vozidiel v §1 odst. 16 a 17:

 • LPG

Rozmery:

šírka ohraničenia: 4 - 6 mm

výška písma: rovné alebo väčšie ako 25 mm

hrúbka písma: rovné alebo väčšie ako 4 mm

šírka nálepky: 110 - 150 mm

výška nálepky: 80 -110 mm

Slovo ,,lpg,,musí byť umiestnené uprostred nálepky.

pozadie kruhu: žlté

okraj: čierna farba

písmená. čierne

 • CNG

pozadie: zelené

okraj: biely alebo biely odrážavý

písmená: biele

rozmery: ako v LPG

 

| mibexsro | služby | 15.2.2010 15:09 |

 

Rýchly kontakt

Prevádzka:
Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
tel.: 056 / 6432583
fax : 056 / 6432583
email: mibex@stonline.sk

Viac o kontaktoch

 
Tlačivá na stiahnutie

Kliknite na odkaz, tlačivo si potom stiahnete kliknutím pravým tlačidlom myšky a dáte uložiť obrázok ako...